C.S.R Pariyaram
 
 
 
Place :  Pariyaram
Estd :  1979
Director/Manager :  Rev. Dr. James Thayyil C.M.I
Phone :  2746035
Postoffice :  Pariyaram
Pincode :  680 721
Email :  
Website :