ബഹുമാനപെട്ട ജോസ് ഇരിമ്പനച്ചൻ ഇന്ന് (28.11.2019) രാത്രി 10.50ന് കർത്താവിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചു. ഇരിമ്പനച്ചന്റെ ആത്മാവിനു വേണ്ടി നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം …