Parish

Mathilakam, St. Joseph’s Syrian Church

ESTED : 1872
Forane : Kalparambu
Church Status : Parish
Vicar : Rev. Fr. Wilson Koonan
Post Office : Mathilakam
Pincode : 680685
Phone : 0480 2844693
Email : mail@mathilakamsyrianchurch.com
Website : www.mathilakamsyrianchurch.com
Population : 1500
No. of Families : 285

Parish News