Parish

Pariyaram, St. George’s Church

ESTED : 1830
Forane : Chalakudy
Church Status : Parish
Vicar : Rev. Fr. Anto Parassery
Assi. Vicar : Rev. Fr. Sebin Chonedath CMI
Post Office : Pariyaram
Pincode : 680721
Phone : 0480 2746851
Email : mail@pariyaramchurch.com
Website : www.pariyaramchurch.com
Population : 3800
No. of Families : 850

Parish News