Parish

Moonnumuri, St. John Baptist Church

ESTED : 1923
Forane : Kodakara
Church Status : Parish
Vicar : Rev. Fr. George Vezhaparambil
Assi. Vicar : Rev. Fr. Augustine Koonthily OFM Cap
Post Office : Mattathur
Pincode : 680693
Phone : 0480 2740648
Email : mail@moonnumurychurch.com.com
Website : www.moonnumurychurch.com
Population : 4930
No. of Families : 1045

Parish News